กฎระเบียบและข้อบังคับ ของนักศึกษาในคณะดุริยางคศาสตร์