โครงการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับพัฒนาการฝึกโสตดนตรีเชิงพาณิชย์ 2