โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการ การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาสัมมนาดนตรีแจ๊ส 2