กระบวนการสร้างความรู้ด้วยการลงมือทํา การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาสัมมนาดนตรีแจ๊ส