การเรียนรู้เชิงรุกสำหรับรายวิชากลวิธีการสอนดนตรีเบื้องต้น