รับมอบหน้ากาก เฟซชิลด์ จากท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช