ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1คณะดุริยางคศาสตร์