ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5