ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Music and Art Community Digital Platform หรือ “WHAM”