คณะดุริยางคศาสตร์ ได้รับเกียรติให้ไปแสดงดนตรีแจ๊สและดนตรีคลาสสิก