คณะดุริยางคศาสตร์ร่วมกันใส่บาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี