คณบดี ร่วมหารือในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี