คณบดี คณะดุริยางคศาสตร์ มอบเงินบริจาคให้กับประธานคณะกรรมการนักศึกษา