คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์