วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และรูปแบบออนไลน์-2