ผู้อำนวยการมูลนิธิณภาฯ มอบของที่ระลึก คณะดุริยางคศาสตร์