3-ประกาศมศก.เรื่องหลักเกณฑ์การส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ