2562-07-24-ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การตัดโอนรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นผู้ดำเนินการ