2022-02-08-ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทหัวหน้าภาควิชาของคณะดุริยางคศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำและหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะดุริยางคศาสตร์