2018-6-19-ประกาศผลการสอบคัดเลือก_นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ