2-ประกาศมศก.เรื่องการคิดภาระงานสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป