ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอก หรือมีการซ้ำซ้อนกับงานของผู้อื่น หรือการจ้างทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศีษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf

WordPress PopUp Plugin