06 หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์จากงานบริการวิชาการ