(ไทย) หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสร้างสรรค์