โครงการสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (SU ICT FAIR 54)