แนวปฏิบัติการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบCOVID-19