เรื่อง-หลักเกณฑ์-อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ