ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 (ฉบับที่ 17)