อ.พิสุทธิ์ ประทีปะเสน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี