อาจารย์อานันท์ นาคคง เข้ารับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์