ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องรายละเอียดและหลักเกณฑ์การพิจารณาให้นักศึกษา หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาการแสดงดนตรี สาขาดนตรีแจ๊ส พ.ศ. 2564 หลักสูตรดนตรีเชิงพาณิชย์หลักสูตร พ.ศ. 2560 เปลี่ยนสาขาวิชา