หนังสือใหม่มาแนะนำ "Music Entertainment & Business ดนตรีและธุรกิจบันเทิง" ของอาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ ซึ่งอาจารย์ได้บริจาคให้ห้องสมุด ผู้ใช้บริการท่านใดสนใจ ยืมตัวเล่มได้ที่ห้องสมุดคะ