วารสาร Happening Volume 94 (ธันวาคม 2557) Gone Girl