วารสาร Happening ฉบับเดือน มกราคม 2558 – A year in their lives