ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสองสถาบัน