รายวิชาที่เปิดสอน สำหรับนศ.ชั้นปี 4 สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 2/2554