ประกาศคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายละเอียดและหลักเกณฑ์การพิจารณาให้นักศึกษา หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาการแสดงดนตรี สาขาดนตรีแจ๊ส (หลักสูตร พ.ศ. 2564) เปลี่ยนเครื่องเอก ประจำปีการศึกษา 2564