รายละเอียดการสอบปฏิบัติดนตรี สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ รอบที่ 3