รายชื่อผู้มีผลคะแนนผ่านบางรายวิชา(ทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ)ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา