รายชื่อผู้มีผลคะแนนผ่านบางรายวิชา(ทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ)ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2557(รอบ 1)