รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานของดุริยางคศาสตร์