ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากในหลักระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔