มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการประเมิน จาก QS Stars Rating System ในระดับ 4 ดาว