ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ขึ้นบรรยาย Academic Talk