ประกาศให้ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 10 ทุน