ประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019