ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์-นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ