ประกาศรายชื่อผู้มีผลคะแนนผ่านบางรายวิชา ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต สาขาการแสดงดนตรีและดนตรีแจ๊ส ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 1)