ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอื่นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ๒)