ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔